post@advokatoslo.no
Advokatmekling

1. Hva er mekling?

Mekling er en frivillig og uformell prosess, der en tredjeperson hjelper partene til å finne en akseptabel løsning på konflikten. Mekler har ingen autoritet til å bestemme. Partene har derfor i stor grad mulighet til å finne gode mellomløsninger, der man unngår en vinner og en taper.

Mekling egner seg like godt i både; familiekonflikter, arbeidskonflikter, forretningskonflikter og andre private konflikter.

Målet med meklingen er å komme frem til en skriftlig avtale (forliksavtale) som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.

Mekleren er nøytral tredjeperson som har kompetanse til å hjelpe partene i forhandlingsprosessen. Prosessen er frivillig. Partene er selv aktive i meklingsprosessen og tar de viktige avgjørelsene. Mekleren har ikke myndighet til å avgjøre utfallet av saken. Det er partene som har ansvaret for resultatet av meklingen. Mekler har ansvaret for å tilrettelegge prosessen, og kan selv legge legge opp prosessen på den måten man anser hensiktsmessig. Det er normalt heller ikke meklerens oppgave å gi partene juridisk eller annen rådgivning. Meklingen og meklingsprosessen er konfidensiell. Mekler har taushetsplikt.

Mekleren fokuserer på partenes forhold seg i mellom, deres historie og deres interesser, heller enn jussen. Dette gir langt større spillerom for forhandlingsløsninger.

Meklingsprosessen foregår dels ved at partene sitter sammen med mekleren i felles møter, dels at mekleren har separate møter med parten og går mellom partene under meklingen.

2. Ulike fordeler ved mekling

Det kan være flere fordeler ved å benytte mekling fremfor andre konfliktløsningsmetoder:

Hurtig

Avtale (forlik) oppnådd via mekling en metode man kommer svært raskt i mål med. Normalt vil det ikke gå mer enn fra fjorten dager til tre måneder fra man har bestemt seg for mekling og til meklingen er avsluttet.

Til sammenlikning vil en behandling ved de alminnelige domstoler minst ta et halv til et helt år avhengig av ventetiden ved den enkelte domstol. Dette gjelder behandlingen i første instans. Normalt kan en avgjørelse ankes, noe som betyr enda større tidsbruk.

Rimelig og lite ressurskrevende

Mekling er en betydelig rimeligere måte å løse en konflikt på enn domstolsbehandling. I tillegg til lavere økonomiske kostnader, vil mekling være betydelig ressurssparende. I de eller fleste tilfeller vil meklingen bestå av noen timers forberedelse for mekler, og deretter alt fra en halv dag til to dager i selve meklingen.

De økonomiske forholdene må avtales med mekler på forhånd. Normalt vil mekler ta et honorar som tilsvarer vanlig advokathonorar. Dette honoraret deles mellom partene. Timeprisene vil kunne variere. Normalt vil en vanlig endags mekling koste hver part mellom 5. - 10.000 kroner eks. mva. I tillegg kommer eventuelt honorar til egen advokat. Det avhenger av sakens art om parten bør ha med egen advokat. Forberedelsestiden forut for en mekling er uansett langt kortere for advokaten sett i forhold til å gå i retten med konflikten.

En behandling av en sak for domstolene vil være langt mer kostbar. Dersom saken tapes, kan man også bli idømt motpartens saksomkostninger.

I noen tilfeller dekkes kostnadene både ved mekling og ved domstolsbehandling helt eller delvis under rettshjelpsforsikring eller fri rettshjelp.

Bevisforbud og taushetsplikt

Dersom meklingen ikke lykkes og partene må møtes i en etterfølgende rettssak, reguleres partenes adgang til å føre bevis av tvisteloven.

Partene kan ikke gi parts eller vitneforklaring i en rettssak om det som fremkom i meklingen. De kan likevel opplyse om konkrete bevis, som ikke er kommet frem på annen måte, eller forslag til minnelig løsning som er protokollert. Advokater og rettsmeklere har taushetsplikt om det som foregikk under meklingen, men kan forklare seg om en avtale er i samsvar med det partene var enige om under meklingen.

Mekler med juridisk bakgrunn og forhandlingserfaring

Advokatmekler er godkjent mekler av Den Norske advokatforening. For å bli godkjent mekler må advokaten ha særlig kompetanse på fagfeltet mekling. I tillegg til meklerkompetanse, besitter mekler juridisk kompetanse og mye erfaring fra forhandlinger. Forhandlingserfaring og juridisk bakgrunn vil kunne gjøre mekleren bedre rustet til å komme med kreative løsningsforslag.

I motsetning til domstolsbehandling, har partene fullstendig kontroll på sakens utfall ved mekling. Mekleren fungerer som medhjelper og tilrettelegger, der partenes advokater kan delta som rådgivere. Mekling gir større spillerom for praktiske og kreative løsningsforslag bygget på partenes interesser og situasjon, enn i en domstolsbehandling. Løsningen man kommer frem til er partenes egen og det er langt større mulighet for en skreddersydd løsning.

Følelsesmessige sider bedre ivaretatt

I mange konflikter vil vanskelige følelser virke som hindringer i prosessen, og vanskeliggjøre en minnelig løsning. Under mekling er det i større grad rom for personlige og følelsesmessige sider av konflikten i motsetning til domstolsbehandling. Mens domstolene kun vektlegger «relevante» hensyn, vil det i mekling være langt større aksept for å la en part få `lette på trykket` og få gitt uttrykk for vanskelige følelser. Ved en slik utblåsning vil partene ofte lettere kunne komme videre.

Løsninger til å leve videre med

Meklingen legger opp til at partene skal samarbeide mot en felles løsning som partene vurderer som et egnet kompromiss. En felles løsning er særlig viktig hvor partene skal samarbeide i fremtiden, for eksempel dersom partene har felles barn.

En ordinær domstolprosess er en konfronterende og ofte en konfliktskjerpende prosess. Domen utpeker en vinner og en taper. Begge parter har som mål å vinne, og man bruker mye tid og ressurser på dette. I mange konflikter ser man at dette gjør det vanskelig å fortsette en relasjon etter at en avgjørelse er kommet. Dette gjelder for eksempel i barnefordelingssaker.

3. Krav til mekler

Mekling er en virksomhet som stiller spesielle krav til utøveren. For å bli godkjent som mekler av Advokatforeningen, stilles særskilte krav om formell kompetanse til mekler.

Mekler må for det første være godkjent advokat. Advokaterfaring gir normalt en solid basis for å kunne mekle. Advokaten har tradisjonelt erfaring fra forhandlinger og konflikthåndtering. En advokats hverdag består ofte av forhandlinger og konfliktløsning i en eller annen form.
Målet med meklingen er å komme frem til en skriftlig avtale (forliksavtale) som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen.

I en mekling er det partene som er de sentrale aktørene. Advokatenes rolle kommer mer i bakgrunnen, men vil kunne fungere som viktige rådgivere. Det er partene selv som har rådigheten over konflikten og en eventuell løsning. Mekler kan hjelpe partene til å finne gode kompromisser som partene kan leve med videre.

Selv om jussen ikke er avgjørende for meklingen, er det på flere måter en betryggelse at mekleren kjenner rettsreglene. Advokaten har med andre ord ut fra sin juridiske utdanning og advokaterfaring en god forutsetning for å kunne mekle. Under mekling er det likevel partenes egen oppfatning av hva de kan leve videre med og oppfatter som rimelig, som står i sentrum. Forhandlingene begrenser seg ikke til hva som gjelder rent juridisk.

4. Meklers taushetsplikt

Mekleren har taushetsplikt om opplysninger i separate møter dersom parten ønsker det.

Både mekleren, partene og advokatene har taushetsplikt om hva som foregår under meklingen. Partsuttalelser under meklingen kan ikke påberopes som bevis under senere rettssak. Mekleren kan ikke føres som vitne, med mindre begge parter samtykker.

5. Meklingsprosessen

Mekleren skal hjelpe partene å komme til enighet gjennom forhandlinger. Partene er selv ansvarlige for resultatet. Mekleren er ansvarlig for forhandlingsprosessen, der målet er å gjøre partene til likeverdige reelle forhandlingsparter. Mekleren har ikke myndighet til å avgjøre tvisten. Mekler skal heller ikke yte juridiske råd. Dersom partene kommer til enighet, inngås normalt skriftlig avtale. Ved rettsmekling for domstolene inngås rettsforlik.

Se også Retningslinjer for mekling ved advokat.

Bestill time
Kontakt oss
V
Vi vil kontakte deg og ha en uforpliktende samtale om din sak
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
g+ link
Tlf: +47 977 28 762 / +47 918 68 082                    Epost: post@advokatoslo.no


Postadresse: Advokat Oslo, Postboks 214, Homansbyen, 0323 Oslo


Besøksadresse:
Oslo
Hegdehaugsveien 34
0352 Oslo
Eidsvoll
Bønsdalen kontorbygg
Bønsdalvegen 32
2073 Bøn
Lillestrøm
Torvet 6 (inngang fra Storgata 15)
2001 Lillestrøm
Alle rettigheter © Advokat Oslo AS 2017- Utviklet av 25.TIME.no